پروژه های زیرگذر و روگذر شهری

خاک برداری در پروژه های ساخت زیرگذر و روگذر شهری بخشی از فعالیتهای این مجموعه می باشد

پل سرداران شیراز
زیرگذر پروژه پل پرویزی شیراز