طرح هادی روستایی

انجام پروژه های طرح هادی روستایی از جمله کارهایی هستند که به خصوص در سالهای اخیر بخش مهمی از فعالیتهای این مجموعه را شامل می شود.

مشخثات پروژه
طرح هادی روستای دروا - زرین دشت