خاک برداری و آماده سازی اراضی

از مهمترین فعالیتهای اجرا شده توسط امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی خاک برداری، حمل مصالح و آماده سازی اراضی می باشد.

پروژه پارس جنوبی
پروژه مسکن مهر جنت شهر