بهسازی معابر روستای کفترک

بهسازی معابر روستای کفترک
بهسازی معابر روستای کفترک
بهسازی معابر روستای کفترک
شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۲۵۰۰ متر مربع

اجرای آسفالت ۲۵۰۰ متر مربع

اجرای تک لبه بتنی ۴۶۰متر طول

اجرای جدول ۲۳۰ متر طول

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا شیراز
روستا کفترک
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۳۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۲۰