بهسازی معابر روستای علی آباد کفترک

شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۳۰۰۰ متر مربع

اجرای لایه اساس ۲۵۰۰ متر مربع

اجرای آسفالت ۲۵۰۰ متر مربع

اجرای تک لبه بتنی ۱۳۰متر طول

اجرای کانیوو کف ۱۵۰ متر طول

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا شیراز
روستا علی آبا د کفترک
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۳۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۰