بهسازی معابر روستاهای لارستان

شرح عملیات زیرسازی بدون بیس روستای کوره ۲۱۰۰۰ متر مربع

زیر سازی بدون بیس روستای هرمود باغ ۱۰۰۰۰ متر مربع

زیر سازی بدون بیس روستای چاه نهر ۱۳۰۰۰ متر مربع

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا کوره ، هرمود باغ ، چاه نهر
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۶۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۴