بهسازی معابر روستاهای شهرستان زرین دشت

شرح عملیات اجرای زیر سازی بدون بیس ۲۰۰۰۰ متر مربع
استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا مهر
روستا نرمان
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۲۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۳