بهسازی طرح هادی روستای جرسقان شیراز

شرح عملیات اجرای تک لبه بتنی ۶۰۰ متر طول

محوطه سازی با سنگ مازاد و قاب موزائیک ۱۰۰ متر مربع

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا شیراز
روستا جرسقان
کارفرما معاونت عمران روستایی
مدت زمان اجرا ۲۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱