بهسازی روستاهای شیراز

شرح عملیات اجرای آسفالت ۷۵۰۰ متر مربع

اجرای جدول ۴۵۰ متر طول

اجرای کانیو کنار ۷۵۰ متر طول

اجرای تک لبه ۱۵۰ متر طول

اجرای کانیو کف ۱۶۰ متر طول

اجرای ساب بیس ۴۵۰۰ متر مربع

اجرای بیس ۷۵۰۰ متر مربع

اجرای سنگ فرش با سنگ مازاد ۲۰۰ متر مربع

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا شیراز
روستا جرسقان ، کفترک ، علی اباد کفترک ، تفیهان
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا  ۷۰روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۳