راه اندازی واحد نقشه برداری امور ماشین آلات

نقشه برداری

با پیشنهاد مدیریت امور ماشین آلات و موافقت مدیر کل محترم استان با توجه به تجهیزات نقشه برداری موجود در ماشین آلات و همچنین تجارب فنی و اجرائی پروژه های در دست اجرا از ابتدای سال جاری واحد مستقل نقشه برداری در امور ماشین آلات بنیاد مسکن فارس راه اندازی گردید

واحد نقشه برداری امور ماشین آلات در بدو فعالیت تهیه طرح اجرائی ۱۴ روستا از شهرستانهای استان فارس را در دست اجرا دارد.